Akademisk Arkitektforening

Formandens beretning

Natalie Mossins beretning fra Repræsentantskabsmødet september 2018

På grund af ændringen i foreningens årshjul dækker denne beretning en længere periode end normalt, da repræsentantskabsmødet nu ligger i september og ikke i maj som tidligere. En del af denne beretning er således kendt fra årsrapport 2017, mens beretningen fra januar til september 2018 er ny.

2017 var et begivenhedsrigt år i Arkitektforeningen – både nationalt og internationalt. Efter et års ambitiøst arbejde og et nervepirrende elimineringsløb i Seoul var vi med til at sikre København værtskabet for den prestigefyldte UIA World Congress of Architects i 2023. Sammen med Realdania, Udenrigsministeriet, Wonderful Copenhagen og de øvrige nordiske lande vil vi sætte fokus på FN’s 17 bæredygtighedsmål med temaet Sustainable Futures for at drøfte, hvordan arkitekter kan bidrage til verdensmålene og styrke den internationale bæredygtighedsdagsorden. Det er første gang, at kongressen kommer til de nordiske lande, og vi er stolte over, at valget faldt på København. Som arkitekter har vi meget at byde ind med, og verdens-kongressen giver os en enestående mulighed for at vise, hvordan arkitektur, planlægning og design kan skabe en bæredygtig udvikling og fremtid. 

Nationalt har vi fortsat arbejdet målrettet med at sætte arkitektur og planlægning på dagsordenen i den offentlige debat og styrke den politiske indsats.  Det kom blandt andet til udtryk i forbindelse med de ændringer af planloven, der blev vedtaget i juni. I Arkitektforeningen har vi arbejdet intenst for at påvirke forhandlingerne og stille vores faglige viden til rådighed for sikre en balanceret udvikling i landdistrikterne, en afgrænset og blandet byudvikling samt fri adgang til vores kyster – et arbejde som vi vil fortsætte fremadrettet.

Ved kommunalvalget i slutningen af november sendte vi pjecer med arkitekturpolitiske temaer ud til mere end 2500 kandidater i landets 98 kommuner. Her gjorde vi kandidaterne opmærksomme på, hvordan en aktiv arkitekturpolitik kan bidrage til vækst, social forandring og mere trygge byer. 

En af årets vigtigste interne begivenheder fandt sted ved årsskiftet, hvor Arkitektforeningen overtog fagbladet Arkitekten fra Arkitektens Forlag. Efter en udviklingsperiode i foråret gik Arkitekten online med Arkitekten. dk lige efter sommerferien. Samtidigt lancerede Arkitekten et nyt layout skabt af Studio Atlant. Sammen med Arkitekten overtog Arkitektforeningen også forlagets tidligere webbogshop. Denne blev sidst på året relanceret som Arkitektens Butik. 

I anledning af Fingerplanens 70-års fødselsdag afholdt Arkitektforeningen i samarbejde med Copenhagen Architecture Festival en éndagskonference om byudvikling i hovedstadsregionen, der satte fokus på, hvordan byplanlægning kan bidrage til at rammesætte det gode liv i fremtiden.

Aarhus var i marts værtsby for Building Green. Arkitektforeningen er partner og bidrog ved to debatarrangementer om byggeriets grønne eksportpotentialer og cirkulær økonomi. Senere på efteråret vendte Building Green tilbage til København, hvor vi også deltog med to debatarrangementer – denne gang om bæredygtig genanvendelse og energiaftalens betydning for kommunerne.

Arkitektforeningen deltog ligeledes ved Folkemødet på Bornholm, som giver os en enestående mulighed for at diskutere arkitekturens betydning med politikere og meningsdannere. På Folkemødet var vi vært ved 100-meter middagen og stod derudover bag flere debatter med deltagelse af ministre og fagfæller, der satte fokus på cirkulær økonomi, arkitektur og fællesskab. To måneder senere kørte Arkitektforeningen Vestjylland den gule campingvogn i stilling ved Kulturmødet Mors og satte med en række arrangementer fokus på kommu-nale arkitekturpolitikker og planlægning.

Der har i det hele taget været et imponerende aktivitetsniveau i de syv lokalafdelinger med rigtig mange gode arrangementer i hele landet – fra dialogmøder om arki-tektonisk kvalitet og opbygning af geografiske netværk til arkitekturfestivaller og to markante pavillonkonkurrencer, der har sat fokus på betydningen af midlertidig arkitektur. De mange valgte og frivillige skal have stor tak for deres enorme engagement og uvurderlige bidrag til udveksling af viden om arkitektur. Det er afgørende for arkitektfaget og for Arkitektforeningen som levende standsforening. 

På konkurrenceområdet har vi fortsat vores arbejde med transaktionsomkostningerne ved projektkonkurrencer. I 2016 gennemførte Arkitektforeningen i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og støtte fra Dreyers Fond en analyse af ressourceforbruget ved offentlige projektkonkurrencer, som viser, at der spildes millioner af kroner på arbejde, der aldrig bliver brugt til noget. På baggrund af analysen har vi i 2017 arbejdet på en vejledning, der skal skabe et bedre grundlag for projektkonkurrencer og mindske ressourcespildet. 

Den 2. oktober blev Arkitekturens Dag fejret over hele landet. Det blev fejret med et mangfoldigt program og rekordmange arrangementer fordelt over hele landet, hvor også flere af lokalafdelingerne bidrog med indhold. Vores opfordring til landets kommuner om at præmiere god arkitektur på Arkitekturens Dag er blevet hørt. 10 priser blev uddelt rundt om i landet alene på denne dag. Det er dejligt at se, at så mange kommuner vælger at hylde den gode arkitektur og værdsætter velfungerende byggeri og byplanlægning. 

I 2016 solgte vi Priors Hus på Ærø til Realdania By & Byg, som i år har gennemført en gennemgribende renovering af det 300 år gamle hus. Restaureringsarbejdet er snart færdigt, og fra juni 2018 har huset igen stået åbent for ud-lejning til foreningens medlemmer. 

Arkitektforeningens årskonference satte i 2017 boligen til debat under titlen ”Tag ansvar for fremtidens bolig”. Udfordringerne på boligmarkedet kalder på en løsning, og som arkitekter har vi i høj grad noget at byde ind med. På konferencen havde vi inviteret en række stærke fagligheder til at sætte fokus på fremtidens boliger samt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Ministeren satte gang i en heftig debat om vigtigheden af, at man som politiker med ansvar for bygninger, boliger og infrastruktur har en politik for indsatsen – en arkitekturpolitik. 

På årskonferencen modtog arkitekt MAA Bjarke Ingels Arkitektforeningens æresmedalje for sin ekstraordinære betydning for dansk arkitektur. I motiveringen lød det blandt andet: ”Bjarke Ingels har gennem sine værker, sine metoder og sin dristighed, sin pragmatiske og vitalt innovative tilgang til faget, leveret et enestående bidrag til dansk arkitektur og til danske arkitekter. Hans virke har således allerede haft varig betydning for dansk arkitektur  og har givet anledning til aktuel og nødvendig refleksion, som rækker langt ud over den såkaldt nye bølge.” 

2017 var desuden et godt år for medlemsdemokratiet. Der var både valg til repræsentantskabet og urafstemning i Arkitektforeningen. Tak til alle jer, der deltager og stem-mer. Og en særlig tak til dem, der stillede op til repræsentantskab og udvalg. Jeres villighed til at virke for faget er en gave, vi ikke kan klare os foruden. Ved urafstemningen blev der stemt klart ja til at flytte procedurebeskrivelser fra lov til vedtægter samt ændre tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabets årsmøde fra forår til efterår og årskonferencen til foråret.  

Et af bestyrelsens hovedmål for 2017 var et robust budget og et balanceret årsresultat. Baggrunden for dette var de seneste to års negative resultater og den usikkerhed, der lå i at skulle overtage forlagsaktiviteterne. Det gik ganske anderledes.

2017 blev et år, hvor et stort og uventet underskud satte os tilbage og tog fokus. Efter gensidig aftale med bestyrelsen fratrådte Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh sin stilling med øjeblikkelig virkning i midten af oktober. Det skete efter væsentlige overskridelser af den udstukne økonomiske ramme. Jesper Pagh har ydet et markant fagligt bidrag til Arkitektforeningens udvikling og har på værdifuld vis medvirket til at øge omverdenens interesse for arkitekturens betydning; bidrag som vi kan bygge videre på i fremtiden. 

Vicedirektør Annette Blegvad blev konstitueret som direktør og har sammen med bestyrelsen haft fokus på at genskabe en holdbar økonomi, uden at det påvirker foreningens væsentlige aktiviteter.  

Underskuddet for 2017 er i vores årsregnskab opgjort til 5.781.000 kr. Tabets betydning for vores forening er alvorligt. Vi gik ind i 2017 med en egenkapital på knap 10 millioner kr., som ved indgangen til 2018 var reduceret til knap 4 millioner kr. Vores aktiviteter har ikke været båret af formuen, det har alle dage været vores medlemmers kontingenter der har drevet foreningen, og det gør de fortsat her i 2018. 

Det store underskud i 2017 kan henføres til en række forhold. Hovedposterne er manglende indtægter, primært på konkurrenceområdet, hvor indtægten har været kraftigt vigende i forhold til det budgetterede, og ekstra udgifter til nye systemer, købet af Arkitekten og webshop. Hertil kommer en regnskabsopretning, hvor særligt splitm-oms og et forældet regnskabssystem har været kilder til problemer. På medarbejdersiden har foreningen været ramt af dyre langtidssygemeldinger, store honorarer til eksterne konsulenter og endelig, i forbindelse med den økonomiske turnaround i oktober, direktørens fratrædelse, afskedigelse af tre og udgifter til ansættelse af økonomichef og ny direktør. 

Det overblik over underskuddets komponenter og størrelse har vi nu, men frem til den 26. september 2017, hvor halvårsregnskab med underskud for første halvår 2017 blev fremlagt for formandskabet, var forventningen, at vi var på budget. Samme dag blev den øvrige bestyrelse orienteret, og derfra gik det hurtigt frem mod 13. oktober, hvor vi annoncerede Jesper Paghs fratræden. Mange af jer var tilstede ved Repræsentantskabets samling den 3. november, hvor vi orienterede om situationen og drøf-tede det fremadrettede. Både i bestyrelse og direktion har en væsentlig opgave derfra, og frem til der hvor vi er nu godt et år efter, været fokuseret på oprydning og genopbygning. 

Nogle af de spørgsmål, vi er vendt tilbage til igen og igen, er, hvordan foreningen kunne oparbejde et så stort underskud, før bestyrelsen blev orienteret? Og hvorfor har det så efterfølgende taget så utrolig lang tid at få afdækket problemerne? Her ligger en del af forklaringen i det tillidsbrud, som i 2017 opstod mellem direktøren og bestyrelsen, hvor direktørens overblik over økonomien forsvandt, uden at det blev forelagt bestyrelsen. Dette skyldes dels en ”perfect storm” med overtagelse af nye aktiviteter, herunder at vores økonomiske redskaber ikke kunne følge med ift. de nye udfordringer, gentagne udskiftninger i økonomifunktionen, og dels en række in-vesteringer i udstyr, nye projekter og nye medarbejdere. Men det skyldes også, at bestyrelsen på møde efter møde fik en økonomisk status, der flugtede budgettet. 

Efterfølgende har vi foretaget en række styrkelser af foreningens regnskabsfunktion, men desværre også afskedigelser af medarbejdere. Dette har, sammen med generelle nedskæringer af udgifter i sekretariatet, heldigvis haft den ønskede effekt. Vi kan derfor præsentere et stærkt halvårsregnskab for første halvår af 2018. Endvidere er der igen, med ny direktør og ny regnskabschef, genskabt et tillidsbaseret samarbejde mellem direktør og bestyrelse. Lokalafdelingerne har været aktive med arrangementer, herunder årsmøderne der blev holdt i marts med syv dejlige og meget forskellige arrangementer. Og her må jeg lige give en særlig tak til Bornholm; det er et møde,  jeg vil huske. Den 6. april blev foreningens æresmedalje uddelt til Inger Exner og posthumt til Johannes Exner ved et fest-ligt og velbesøgt arrangement på Koldinghus. Derudover har 2018 budt på udstillinger, morgenklog, kurser og et utal af møder i Åbenrå 34. Og i juni deltog vi i Folkemødet på Bornholm med en bustur for medlemmer i samarbejde med FAOD samt diverse arrangementer.

1. maj kunne vi efter en grundig rekrutteringsproces byde velkommen til arkitekt MAA Lars Autrup som ny direktør. Lars kommer med solid ledelseserfaring fra Gottlieb Paludan og Realdania. Her knap 5 måneder efter Lars’ tiltræden kender mange af jer ham allerede godt, og han har allerede demonstreret sin evne til at lede, udvikle og skabe værdi for foreningen.

Arbejdet i ad hoc-udvalget gik desværre først sent i gang, da vi fandt det vanskeligt at iværksætte, før vores nye direktør var tiltrådt. Da vi endelig satte arbejdet i gang, var der god respons, og bestyrelsen kunne nedsætte de 3 arbejdsgrupper under ad hoc-udvalget om forberedelse af den kommende strategi. Deres afrapporteringer skal drøftes på dette repræsentantskabsmøde og vil indgå i debatten om foreningens nye strategi.

Efter svensk forbillede nedsatte bestyrelsen et valgforbe-redende ad hoc-udvalg, der i forårsmånederne arbejdede med at finde egnede kandidater til at overtage hvervet som formand, når jeg efter dette møde takker af efter 8 begivenhedsrige år på posten. Det var en stor støtte for bestyrelsen, og jeg vil anbefale, at man fremover arbejder videre med dette format.

Endelig vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelse, repræsentantskab, de mange aktive medlemmer og vores samarbejdspartnere for et udbytterigt, men også vanskeligt år. 2017 ligger nu bag os, det trækker fortsat spor, og det vil det gøre år frem i tiden, men jeg er ikke i tvivl om, at foreningen med det fundament, der nu er lagt, og med nye gode kræfter ved roret, er rustet til et fortsat stærkt virke til fremme for arkitekter og den arkitektoniske kvalitet. 


Læs de samlede beretninger 2017 som PDF   

Foto: Natalie underskriver buddet til UIA World Congress of Architects i 2023