Akademisk Arkitektforening

Arkitektens redaktionsudvalg

Vedtægt for Redaktionsudvalget

§ 1. Opgave
Udvalget har til opgave at være
1) rådgiver for bestyrelsen om forhold vedrørende faglig formidling og kritik

2) sparringspartner for chefredaktøren for
Arkitekten

3) høringspart i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af chefredaktøren for
    
Arkitekten.

§ 2.
Sammensætning
Udvalget består af 1 leder og 8 medlemmer, der alle vælges af Repræsentant-
skabet i henhold til
  administrationsvedtægten.
Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3.
Sekretær
Udvalget betjenes af en sekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. 
Forretningsorden
1) Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og
     mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved
     afstemning.
2) Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes
     efterfølgende til udvalget medlemmer. Udvalget bestemmer i øvrigt selv
     sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed
Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentant­skabets årsmøde.

Forretningsorden.

Udvalgets medlemmer valgt af Arkitektforeningens repræsentantskab
Katrine Lotz (leder)
Graves Simonsen
Thomas Birket-Smidt
Mogens Morgen
Thomas Birket-Smith
Rikke Cora Larsen
Tyge Dahl
Kasper Guldager
Mads Kjær