Akademisk Arkitektforening

Boliger på SkousboArkitektforeningen er blevet kontaktet af medlemmer, der finder, at programmet for den åbne plankonkurrence Boliger på Skousbo, udskrevet af Roskilde Kommune, rummer en række problematiske konkurrencevilkår.

Der er tale om en åben idékonkurrence, der omhandler udviklingen af et 75 hektar stort boligområde med 700 boliger, og konkurrencedeltagerne skal udarbejde forslag til en strukturplan for hele området samt en bebyggelsesplan for første etape af det kommende boligbyggeri. Desuden skal der afleveres et idéforslag til et mindre område, der kobler konkurrenceområdet til Viby bymidte. Præmiesummen er på 750.000 kr.

Ved at gennemlæse konkurrenceprogrammet kan man konstatere følgende omstændigheder ved konkurrencen:

Afleveringskrav
Konkurrencedeltagerne skal, ud over hvad der normalt for en åben planlægningskonkurrence, arbejde med udformning af vejtyper, konkrete LAR-løsninger, principper for indretning af arealer til indsamling af genanvendeligt affald. Det skal tillige illustreres, hvordan den foreslåede bebyggelsesstruktur kan håndtere ændringer i områdeanvendelsen fra tæt-lav til åben-lav bebyggelse.
De konkrete krav til forslagsmaterialet omfatter blandt andet krav om aflevering af planudsnit i 1:200 af en boliggruppe, udformning af delarealer i 1:200 og tværsnit af typiske veje og stier i 1:50.
Desuden skal der afleveres et ganske detaljeret arealskema opdelt på fem bygge- og anlægsetaper samt et overslag over anlægsarbejder i etape 1 (se nedenfor).

Økonomisk overslag
Konkurrencedeltagernes udarbejdelse af et økonomioverslag omfatter stillingtagen til materialer og konkrete løsninger, som i et regneark (bilag til programmet) skal fordeles på mængder og enhedspriser for LAR-løsninger, belægningsarbejder opdelt på underkategorier, jordarbejder, beplantning, vej- og stibelysning, legepladser, boldbaner og andre anlægsudgifter. Dette er ganske usædvanligt i en åben idékonkurrence.

Rettigheder
Af konkurrenceprogrammets afsnit om konkurrenceopgaven fremgår det, "at der for første etape på Skousboarealet ønskes en bebyggelsesplan, som umiddelbart kan omsættes til en eller flere lokalplaner."
Samtidig er det anført, at Roskilde Kommune ikke forventer at indgå kontrakt med konkurrencens vinder om gennemførelse af projektet, men at der måske kan være tale om afledte opgaver, f.eks "bidrag til en mulig efterbearbejdning, hvor vinderforslag og de forskellige indkøb skal samkøres til en egentlig lokalplan."
Desuden er det anført, at: "Ved en eventuel viderebearbejdning af vinderforslaget har den pågældende ret til at benytte ideer og forslag fra de øvrige indsendte forslag." Det vil sige samtlige forslag til konkurrencen, og det er i programmet fastsat, at Roskilde Kommune har ejendomsretten til de indsendte forslag (uden at kommunen har betalt for dem). Det er i øvrigt ikke defineret, hvad der menes med "den pågældende" i den citerede sætning ovenfor.

Som nævnt indledningsvis er Arkitektforeningen blevet kontaktet af medlemmer, der finder, at konkurrenceprogrammet rummer en række problematiske konkurrencevilkår, og gennemgangen af programmet efterlader en med fornemmelsen af, at der under programudarbejdelsen slet ikke er nogen, der har trukket i håndbremsen og har spurgt til, hvad der egentlig er rimeligt og formålstjenligt at kræve af forslagsstillerne i en åben konkurrence.

I en konkurrence som denne vil der normalt blive indleveret mellem 50 og 100 konkurrenceforslag, og i konkurrenceprogrammets forord af borgmester Joy Mogensen står der, at Roskilde Kommune håber på at modtage mange forslag.

Men det forekommer uforståeligt, at Roskilde Kommune tillader en konkurrence på nogle betingelser, der kræver et ekstraordinært og helt unødigt stort ressourceforbrug af de deltagere, der måtte ønske at medvirke.

Foto: Viby Sjælland Station - Wikimedia Commons


 

Kommentarer