Akademisk Arkitektforening

?/!: Carsten Hansen


Arkitektforeningen har sat Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, Socialdemokratiet stævne til en snak om boligpolitik, renovering og landdistriktsudvikling.

Hvordan mener du, at det almene boligbyggeri igen kan vinde status og bidrage til vækst og innovation?
”De almene boliger er en helt unik boligform, som godt og vel en million danskere nyder godt af. På landsplan er der mere end 7.000 almene boliger, og langt hovedparten af boligforeningerne er velfungerende. Så selvom man kan få det modsatte indtryk, når man følger med i medierne, så er det kun et mindre antal af de store almene boligafdelinger, der gennem en årrække har været – og desværre fortsat er – ramt af problemer. Problemer der kan have rod i for eksempel sociale forhold, byggetekniske forhold eller manglende integration blandt beboerne. Men langt den største del af de almene boligafdelinger fungerer altså godt, de drives effektivt, og beboerne er rigtig glade for at bo der. Og mange danskere vil rent faktisk gerne bo i almene boliger. En spørgeundersøgelse, som Danmarks Almene Boliger fik udarbejdet for et par år siden, viste, at 39 pct. af danskerne kunne forestille sig at flytte i en almen bolig, så jeg køber ikke præmissen om, at det er uattraktivt
at bo i alment boligbyggeri.

Det er helt klart min opfattelse, at det almene boligbyggeri er innovativt. Der udvikles nye byggemetoder. Processerne strømlines. Og der udvikles nye boligsociale tiltag. Ikke mindst på energisiden er der en række initiativer i gang. Så jeg er sikker på, at vi med de forsøgspuljer, vi råder over i ministeriet, i høj grad er med til at skabe innovation
i boligbyggeriet – til gavn for alle boligtyper i Danmark”.

Hvordan vil du sikre, at de erfaringer (både de gode og mindre gode) og den viden, der genereres i forbindelse med den kommende renoveringsindsats i den almene sektor, bedst samles og anvendes?
”Det siger sig selv, at det er meget vigtigt, at der sker en effektiv og hurtig erfaringsformidling, så så mange som muligt får gavn af de erfaringer – gode som mindre gode – der gøres i den almene sektor. Det er ét af de områder, hvor vi kan drage fordel af den almene boligsektors organisering.
Der sker blandt andet gennem Byggeskadefonden og AlmenNet en betydelig erfaringsformidling, som alle kan trække på og nyde godt af. Så samlet set synes jeg, at det almene boligbyggeri har fat i den lange ende og er rigtig fint med”.


Hvordan vil du arbejde for, at de kommende renoveringer af almene boligbebyggelser sker med respekt for det eksisterende – men med den nyeste viden på området?
”Det er en vanskelig problematik. Der skal være respekt for det eksisterende byggeri, men samtidig er der behov for at modernisere byggeriet og gøre det tidssvarende og attraktivt. Det er ikke nogen hemmelighed, at der særligt i 60’erne,70’erne og 80’erne blev bygget i et tempo og i et omfang, der
ikke alle steder tilgodeså bygningernes arkitektur. For nu at sige det diplomatisk. Jeg er ikke i tvivl om, at når den enkelte lejer står og overvejer, om han skal flytte ind i en bolig, så er der mange
faktorer, der gør sig gældende – herunder byggeriets arkitektur. Det er en del af byggeriets attraktivitet. Ansvaret for at afveje de forskellige hensyn, når der skal renoveres, ligger hos boligorganisationerne. Det er jeg tryg ved. Det er min oplevelse, når jeg rejser rundt i landet, at den
almene boligsektor i meget høj grad har opmærksomheden rettet mod bygningernes arkitektur i forbindelse med både renoveringsarbejder, og når der bygges nyt”.

I forhold til landdistriktspolitikken: Er der en grænse for, hvor mange kulturtiltag man kan stable på benene, fx i form af kulturhuse, haller m.m.? Er der landsbyer vi blot må acceptere forsvinder med udviklingen?
”Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af, at færre danskere fremover vil bo på landet. Det er en generel tendens overalt i verden, som vi også herhjemme må acceptere og få det bedste ud af. Men det betyder ikke, at vi stiltiende skal se til, at landsbyer sygner hen og afvikles. Jeg ser gerne, at vi fortsat støtter kultur- og foreningslivet i vores landdistrikter. Det kan eksempelvis være ved at give puljemidler til, at nedlagte skoler omdannes til kulturhuse, der kan danne ramme om livet i landsbyerne. De er med til at gøre det attraktivt at bo i landsbyerne. Og man skal bestemt ikke underkende, at kulturhuse har en enorm betydning i mange mindre lokalsamfund. Derfor ser vi
også i disse år, at gamle forsamlingshuse rundt om i landet omdannes til moderne multikulturhuse, der kan bruges til stort set alle former for aktiviteter.
Det er positivt”.


Interviewet med Carsten Hansen er tidligere bragt i Arkitektforeningens årsberetning.

Læs hele Rapport 11 - Arkitektforeningens årsberetning

 


 

Kommentarer