Akademisk Arkitektforening

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningenVejdirektoratet har fået udarbejdet en vejledning for byplanlæggere, som omhandler de mest gængse og aktuelle trafiksikkerhedsspørgsmål i forbindelse med planlægning.


Trafiksikkerhed er bare et af mange emner en byplanlægger skal tage stilling til i forbindelse med lokalplaner og udviklingsprojekter. Ikke desto mindre er det, ligesom for de øvrige emner, vigtigt at trafiksikkerhed tænkes med helt fra starten for at få gode fremtidssikre løsninger og den bedste sammenhæng med den omgivende by.

Når trafiksikkerhedshensyn går hånd i hånd med de første overvejelser om, hvordan et byområde skal udvikles og indrettes, giver det mulighed for at planlægge løsninger, som ellers kan være vanskelige at gennemføre senere i forløbet.

Vejledningen er tænkt som en opslagsbog, der hurtigt giver et svar på de mest almindelige trafiksikkerhedsspørgsmål og en henvisning til, hvor det er muligt at søge mere detaljeret viden.

Udover afsnit om trafiksikkerhed generelt samt den bagvedliggende lovgivning og planlægningsprocessen omhandler vejledningen følgende emner:
- Sammenhæng med den øvrige by
- Trafikken i området
- Sikre veje og stier
- Detailhandel
- Parkering
- Shared Space
- Inventar og materialer
- Trafiksikkerhedsrevision

Emnerne er valgt i dialog med by- og trafikplanlæggere i 5 kommuner af forskellig størrelse fordelt over hele landet.

Udover ønsker til konkrete emner, var det mest fremtrædende budskab fra alle interviewede, uanset om de var by- eller trafikplanlæggere, at vellykkede planer og gode nytænkende løsninger bedst opstår, når trafikplanlæggere og byplanlæggere husker at bruge hinanden og taler sammen løbende, helt fra ide til færdig plan.

Det er Vejdirektoratets håb, at vejledningen vil hjælpe byplanlæggere med at få tænkt trafiksikkerhed ind fra starten af et projekt, gerne i samarbejde med den eller de kolleger, som arbejder med trafiksikkerhed.

Vejledningen kan findes her

Kommentarer