Akademisk Arkitektforening

Forudsætninger for udpegning af fagdommere

I danske konkurrencer er det et vigtigt princip, at dommerkomiteen sammensættes således, at de af konkurrenceudskriveren valgte dommere er i flertal. Arkitektforeningen udpeger normalt to eller tre fagdommere, som er arkitekter, der er uafhængige af konkurrenceudskriveren og de konkurrerende firmaer.

Læs om principper for udvælgelse af fagdommere

Arkitektforeningens fagdommere har ansvaret for den arkitektoniske bedømmelse af konkurrenceforslagene og har til opgave at gennemgå forslagenes egenskaber for den øvrige dommerkomité. I den forbindelse lægges der vægt på, at sammensætningen af fagdommere dækker bredden i den aktuelle konkurrenceopgave, og at fagdommerne hver for sig repræsenterer forskellige arkitekturholdninger.

Med henblik på at konkurrenceudskriveren får den bedste besvarelse af den opgave, der er stillet i en arkitektkonkurrence, skal konkurrencen kunne afvikles på en for alle parter tilfredsstillende måde. Dette er formålet med Arkitektforeningens konkurrenceregler, og det påhviler Arkitektforeningen at sikre, at konkurrencereglerne er respekteret, når Arkitektforeningen skal stille med fagdommere til en konkurrence.

I den forbindelse lægges der særlig vægt på, at nedenstående forhold er tilgodeset i programmets konkurrencetekniske betingelser.

1)  Konkurrenceforslagets omfang
Programmet må indeholde en specificeret fastlæggelse af det forslagsmateriale, der skal afleveres, herunder en angivelse af forslagets maksimale omfang. På den måde sikres det, at de konkurrerende afleverer sammenlignelige forslag, og at de konkurrerer på det, som tegningerne viser – ikke på omfanget af tegninger. Forslagsmaterialets omfang og detaljeringsgrad må være afstemt i forhold til deltagernes vederlag.

2)  Ophavsret
Programmet må indeholde en passus om, at ophavsretten til et konkurrenceforslag altid forbliver hos forslagsstilleren.

3)  Kompensation for tab af den forventede opgave
Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt med vinderen af en projektkonkurrence, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning, modtager vinderen en kompensation for tabet af den forventede opgave.
Kompensationen vil normalt være af samme størrelse som det udbetalte vederlag eller førstepræmien, hvilket må fremgå af programmet. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er kompensationen at betragte som en a conto udbetaling af rådgivningshonoraret.

4)  Fagdommernes godkendelse af konkurrenceprogrammet
Ligesom de øvrige medlemmer af dommerkomiteen må Arkitektforeningens fagdommere have lejlighed til at kommentere det udarbejdede konkurrencemateriale i god tid (minimum to uger) inden konkurrencen udskrives.

Det henstilles, at der hverken i forbindelse med konkurrencens annoncering eller i konkurrenceprogrammet optræder henvisninger til Arkitektforeningen eller foreningens udpegning af fagdommere, før fagdommerne har godkendt konkurrenceprogrammet.

Vi anbefaler at man retter henvendelse til Arkitektforeningen vedr. nærmere vilkår for udpegning af fagdommere i så god tid som muligt inden konkurrencen udskrives.