Akademisk Arkitektforening

Årsberetning

Formandens beretning 2016

2016 har været et begivenhedsrigt år for Arkitektforeningen. Vi igangsatte implementeringen af den nye strategi ”Sammen om arkitekturen”, indtog for alvor de nye rammer i Åbenrå 34, indgik en aftale med Arkitektens Forlag om Arkitektens fremtid, fortsatte en omfattende aktion i forbindelse med de foreslåede ændringer i Planloven og indledte et ambitiøst arbejde med at byde på at få UIA's verdenskongres til Danmark i 2023.

Læs de samlede beretninger som PDF  

Sammen om arkitekturen
På årets sidste møde i 2015 vedtog bestyrelsen den endelige tekst til strategi 2016-2018 ”Sammen om Arkitekturen”. I 2016 har vi derfor haft fokus på at implementere strategien, herunder at omstrukturere sekretariatet til at kunne løfte de opgaver, der følger af den ny strategi. Det har bl.a. ført til ansættelse af Eva Ørum som kommunikationschef og Signe Sloth Hansen som projektchef, mens Lena McNair, tidligere leder af efteruddannelsesafdelingen, nu har titel af medlemschef. Organisationen skaber mulighed for et stærkere strategisk fokus og en større uddelegering af opgaver, og dermed også både en større forankring af viden, erfaring og netværk og en markant styrkelse af fokus på medlemsservice og -betjening samt ikke mindst samarbejdet med udvalg, råd og lokalledelser.

Der arbejdes fortsat på at styrke det politiske arbejde og fagets stemme i den offentlige debat – bl.a. på baggrund af de gode erfaringer med planlovsindsatsen og den inddragelse af medlemmernes viden og kompetencer, som lå til grund for dette. I forlængelse af strategien har vi endvidere styrket Arkitektforeningens allerede stærke fokus på samarbejde og partnerskab.

Herunder følger en række af de samarbejder, der prægede 2016.

Udbudsprocesser og konkurrencer
I samarbejde med Bygherreforeningen og Realdania udgav Arkitektforeningen to publikationer i 2016, der undersøger kvaliteten i udbudsprocesserne. Publikationerne giver konkrete råd og viden fra bygherrer, arkitekter, konkurrencerådgivere og fagdommere. På et seminar, der blev afholdt den 26. januar, diskuterede en række af branchens praktikere udfordringer og muligheder i konkurrenceprocesserne. Disse diskussioner er nu kondenseret i et inspirationskatalog, der uddyber de afgørende pointer, mens der gives anvisninger til gavn for både bygherrer og rådgiveres daglige arbejde gennem konkrete nedslagspunkter. Der er således råd at finde om de overvejelser, bygherren skal gøre sig forud for en konkurrence. En tilhørende analyse, ”Det gode konkurrenceprogram”, supplerer inspirationskataloget med viden fra forskning og erfaringer fra fire afsluttede konkurrenceforløb. 
Begge publikationer han hentes her.

I et samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og med støtte fra Dreyers Fond gennemførte vi en analyse af ressourceforbruget i forbindelse med offentlige projektkonkurrencer. Analysen dokumenterer, at de danske skatteydere mister millioner på projektkonkurrencer, fordi meget af arbejdet er spildt, før byggeriet overhovedet kommer i gang. Analysen har resulteret i en rapport: "Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer”, som dokumenterer, at der spildes mange tusinde timer på at beskrive, indhente og behandle informationer, der aldrig bliver brugt til noget. Offentliggørelsen blev fulgt op af et gå-hjem-møde den 24. oktober i Åbenrå med live streaming til Århus, så flere kunne deltage. Rapporten kan læses her.

Talentpleje
Dreyers Fond tildelte i samarbejde med Arkitektforeningen igen i år legater til 7 unge arkitektvirksomheder. Legatet består af en mentorordning samt 7 workshops, der giver indblik i hvordan man tænker blandt andet forretningsstrategi, regnskabsforståelse og udbudsregler ind i sin arkitektoniske praksis. Mentorerne er erfarne ledende arkitekter fra prominente tegnestuer. Det er en stor fornøjelse for Arkitektforeningen, at vi gennem projektet er med til at fremme arkitekturen og arkitekternes dfoldelsesmuligheder ved at styrke forretningspotentialet. Deltagerne har efterfølgende fået mulighed for at konkurrere om at deltage i det nyetablerede Dreyers Galleri på Dansk Arkitektur Center. 

Arkitektforeningens legatpulje på 100.000 kr. gik til studieture, videre- og efteruddannelsesformål samt videreudvikling af forsknings-projekter eller forberedelse af forskningsprojekter inden for temaet ”at skabe ved at dele”, og hovedportionen gik til EASAs (European Architecture Students’ Association) International Tutor Meeting til forberedelse af sommerens EASA-møde i Fredericia. Hovedparten af legatmidlerne er en bevilling fra Lemvigh-Müller Fonden.

Arkitektforeningen uddelte endvidere, traditionen tro, bachelorlegater på begge arkitektskoler. Legaterne tildeles en studerende, ”som gennem sit arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen, og som har virket som inspiration for sine medstuderende”. Legatet består af en check på 15.000 kr., et studentermedlemskab og et diplom og uddeles på Arkitektforeningens vegne af lederne af hhv. lokalafdelingen København og Østjylland.

Arkitekter i arbejde
Arkitektforeningen har, sammen med FAOD, Danske Arkitektvirksomheder og Design Denmark, KADK, AARCH og Designskolen Kolding igangsat projektet ”Arkitekter i arbejde”, som med en bevilling på 600.000 kr. fra Dreyers Fond skal imødegå den kritiske situation, vores uddannelses- og forskningsinstitutioner er blevet sat i som en konsekvens af regeringens politik om dimensionering af uddannelser med stor dimmitendledighed. Projektets hovedformål er at knække dimittendledigheden på de kunstneriske uddannelser på kort sigt og etablere et udgangspunkt for at fortsætte samarbejdet om også de mere langsigtede udfordringer for udviklingen af de kunstneriske uddannelser. Projektets aktiviteter skal forebygge en yderligere dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne ved at bidrage til en markant reduktion af ledigheden blandt nyuddannede arkitekter og designere over de kommende år. Derudover skal projektet bidrage til at øge offentligheden og de politiske beslutningstageres kendskab til og anerkendelse af arkitektur og designs værdiskabelse. Og endelig skal projektet give parterne bag projektet et bedre indblik i det eksisterende og potentielle arbejdsmarked for nyuddannede kandidater for på denne baggrund at kunne udvikle flere aktiviteter, som på langt sigt kan reducere ledigheden yderligere og skabe et bredere og mindre konjunkturfølsomt arbejdsmarked for kandidater fra design- og arkitektuddannelserne end det nuværende. 

Fejring af arkitekturen
Vi deltog igen i år i brancheinitiativet ”Renovering på Dagsordenen”, som støttes af GI. RENOVER prisen, der uddeles i samarbejde mellem GI og Realdania, gik i år til Vandkunsten for Konstabelskolens ombygning til ungdomsboliger i København ved en højtidelighed i den nyrenoverede Langelinie Pavillonen i København. Arkitektforeningen udpeger 5 medlemmer af valgkollegiet.

I maj var der åbning af udstillingerne i Venedig på arkitekturbiennalen. Arkitektforeningen var med til at arrangere en række debatter om de kuratoriske temaer i den danske udstilling sammen med DAC. Og i samarbejde med de øvrige nordiske arkitektforeninger og arkitekturcentre arrangerede vi et velbesøgt Nordic Party i et af byens historiske paladser.  

Den 3. oktober blev Arkitekturens Dag fejret over hele landet med talrige arrangementer, herunder mange arrangeret af arkitektforeningens lokalafdelinger. Forud for Arkitekturens Dag havde vi sendt opfordringer til landets kommuner om at uddele bygningspræmieringer - gerne på dagen. Jeg deltog selv i et arrangement om den almene boligs fremtid, som var arrangeret i et samarbejde med AlmenNet i Den Rå Hal i Århus. I Arkitektforeningens lokaler i Åbenrå var der et stort arrangement om arkitekturpolitik i et internationalt perspektiv med deltagelse af bl.a. Hans Ibelings. 

Derudover var Arkitektforeningen på Folkemøde med Lokalafdeling Vestjyllands knaldgule campingvogn, der havde taget turen tværs over Danmark og var et meget synligt trækplaster. Vi holdt åbent i Åbenrå på Kulturnatten, og i Malmø i oktober overrakte vi sammen med Dansk Byplanlaboratorium årets Byplanpris til Aalborg Kommune for det imponerende arbejde med havnefronten.

Arkitektforeningens årskonference blev afholdt under overskriften ”Bland dig i byen” den 4. november i Aarhus på Aarhus rådhus, som netop i år fyldte 75. Knap 300 MAA'er deltog. Programmet bød bl.a. på festforelæsning af den internationalt prisbelønnede Reiulf Ramstad. Konferencen sluttede med festmiddag og festtale af tidl. kulturminister Marianne Jelved, som kvitterede for som den første at have modtaget vores nyindstiftede hædersnål, Genius. I sin tale sagde Marianne Jelved bl.a.:

” I virkeligheden er arkitekten den kunstner, […] vi alle møder og er helt afhængig af.
I sidder i en nøglerolle, som I må stå til ansvar for langt ud over jeres egen tid.
I påvirker menneskers tilværelse hver dag og langt mere, end fx en lærer gør.
I påvirker måske også historiens gang, når I tænker og handler klogt med sans for mennesker.”

Talen var en stærk påmindelse om vores stands særlige muligheder og ansvar. Det er en tale, vi vil huske.  

Planloven
Siden det i regeringsgrundlaget fra juni 2015 stod klart, at Planloven skulle under grundig behandling, har vi arbejdet for at bidrage til, at loven også herefter ville være et stærkt redskab til at sikre fri og lige adgang til vore kyster, en balanceret udvikling i landdistrikterne, en afgrænsning af byudviklingen og en blandet én af slagsen, hvor både mindre handlende og de almene boliger bliver tilgodeset. 

Arkitektforeningen bakker op om regeringens målsætning om at skabe en mere balanceret udvikling i byer og landdistrikter, men har ikke været enig med regeringen i, hvordan dette rent faktisk opnås. Vi er altid åbne for at se på, om planlov, naturbeskyttelseslov og andre dele af den lovgivning, der regulerer den fysiske planlægning og udvikling, er indrettet på den mest hensigtsmæssige måde, men vi forventer at det foregår med fagligheden i centrum. 

Efter en længere indsats i 2015 for – i samarbejde med bl.a. Dansk Byplanlaboratorium og Foreningen af Byplanlæggere – at oplyse om planloven og de mulige konsekvenser af de foreslåede ændringer, gik arbejdet i november 2015, da regeringens konkrete udspil kom, ind i sin anden fase. Støttet af et ad hoc-udvalg med vidende og engagerede medlemmer fra hele landet arbejdede vi for at påvirke den endelige lovtekst i en fagligt underbygget retning. Vi har sendt breve, skrevet kronikker og debatindlæg, holdt møde på møde på møde og arrangeret debatter for at bidrage til, at det skulle blive en god aftale til gavn for hele landet mange år i fremtiden.

Vi har været stærkt kritiske over for dele af det oprindelige udspil, og det var med tilbageholdt åndedræt, vi fulgte de afgørende forhandlinger. Det var derfor også med en vis lettelse, vi i juni læste den endelige aftale, som blev indgået mellem den daværende regering, S, K og DF. Regeringen og dens aftalepartnere havde lyttet – til hinanden, til de mange organisationer, der har interesser på spil, og til Arkitektforeningen, som hele forløbet igennem har bidraget med faglige argumenter for at fastholde Planloven som en god, sund rammelov og en passende statslig koordinering, som sikrer, at vi ikke ender i den rene revolverplanlægning, hvor særligt de svagest stillede kommuner til sidst har konkurreret hinanden ud af landskabs- og bygningskulturelle værdier.

Efter sommerferien gik arbejdet herefter ind i sin tredje fase, hvor fokus har været på –  i tæt dialog og samarbejde med ad hoc-udvalget – at sammenskrive et afsluttende høringssvar og i øvrigt fortsætte dialogen med de involverede ordførere fra forligskredsen og relevante udvalgsmedlemmer fra alle partier. Den endelige lovtekst var endnu ikke fremsat i Folketinget ved årets afslutning.

Åbenrå
Den 18. marts kunne vi holde housewarming i Åbenrå med deltagelse af medlemmer og samarbejdspartnere. Det har været en stor opgave at flytte fra Strandgade, og der er mange muligheder i det nye hus, vi har kunnet prøve af i det forgangne år. Og vi har heldigvis oplevet stor interesse for at komme i og bruge huset. Vi har etableret et godt forhold til naboerne, og vi har måttet acceptere at huset i sagens natur er mindre end huset i Strandgade, der jo var bygget til flere organisationer. Derfor holdes de helt store arrangementer, noterbart Lokalafdeling Københavns berømmede nytårskur, fremadrettet uden for huset.

Arkitekten
I forlængelse af repræsentantskabets ekstraordinære møde i Aalborg i november 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Arkitektens Forlag og fra Arkitektforeningen med det opdrag at sikre og styrke den fremadrettede udgivelse af Arkitekten. Arbejdet pågik vinteren og det tidlige forår igennem, og i maj – umiddelbart inden repræsentantskabets årsmøde – kunne vi underskrive en aftale om Arkitektforeningens overtagelse af Arkitekten, BYG og Arkitektens Forlags online webshop pr. 1. januar 2017. Som en del af aftalen overtog Arkitektforeningen de medarbejdere, som hidtil har været ansat i Arkitektens Forlag med redaktion og produktion af tidsskrifterne, samt drift og udvikling af webshoppen. 

Det har været et overordentligt stort arbejde, som har lagt beslag på mange ressourcer i sekretariatet såvel som i bestyrelsen – en investering i den faglige formidling, som vil have betydning for hele faget ikke blot her og nu, men langt ud i fremtiden.

At Arkitekten fremover udgives af Arkitektforeningen betyder ikke, at det bliver til et medlemsblad. Arkitekten vil fremover som altid være hele fagets tidsskrift med en uafhængig redaktion, der kan agere autonomt og selv tilrettelægge og disponere den faglige formidling. Vi har lyttet til de mange stemmer, som hele tiden minder os om, hvad der er vigtigt i et fagblad som Arkitekten, og vil i det kommende udviklingsforløb arbejde for at imødekomme de mange krav og forventninger, der med rette bliver stillet til, hvad der skal formidles i et fagtidsskrift som Arkitekten.

Vi vil styrke de redaktionelle ressourcer og udvikle de formidlingsmæssige platforme, og medio 2017 vil vi relancere Arkitekten, som udover et nyt layout og en ny redaktionel profil i det trykte tidsskrift, vil brede sig udover en digital platform bl.a. med integration af podcasten Bylyd, som i 2016 er blevet produceret og udviklet i Arkitektforeningens regi.

I perioden fra aftalens indgåelse til dens effektuering 1.1. 2017 indtraf en række begivenheder, som sammen med nye oplysninger ændrede forudsætningerne for aftalens indgåelse, og som har indflydelse på den økonomi, der på repræsentantskabets årsmøde blev præsenteret som en forudsætning for indgåelse af aftalen. Bl.a. har Danske Arkitektvirksomheder valgt at reducere deres tilskud til Arkitekten, og IDA har forladt samarbejdet om BYG. Disse forhold har – udover en forringelse af økonomien – en negativ indflydelse på de samlede synergieffekter, der var forventet i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det kommer bl.a. til udtryk i en umiddelbart dårligere økonomi på tidspunktet for aftalens gennemførelse og dermed forringede muligheder for med det samme at investere i udviklingen af Arkitekten i det omfang, som det var forventet.

Bestyrelsen har på trods af dette besluttet at gennemføre aftalen og dermed stå ved det ansvar for at sikre den faglige formidling, som var hele udgangspunktet for at indgå i et forhandlingsforløb med Arkitektens Forlag. Det er desuden bestyrelsen og direktionens forventning, at det på langt sigt vil være til gavn for Arkitektforeningen og arkitektstanden i det hele taget, at aftalen gennemføres i sin helhed. 

Foreningskultur
Vores værdi som standsforening står og falder med fællesskabet mellem medlemmer og med det frivillige arbejde, talrige MAA’er lægger i vores faglige fællesskab til glæde for deres fagfæller og for den bredere forankring af en stærk kultur omkring arkitekturen.

Lokalafdelingernes betydning kan i den sammenhæng ikke overvurderes. Det er afgørende for det faglige fællesskab, at Arkitektforeningen er repræsenteret nationalt, og at vi på denne måde sikrer, at arkitekturen har en stemme i hele landet. For at vedblive med at lære af hinanden inviteres lokalafdelingernes ledere årligt til et seminar, og i januar 2016 holdt vi det i Arkitektforeningens nye hus i Åbenrå. Vi udvekslede ideer og erfaringer og drøftede implementeringen af den nye strategi, Folkemøde og Kulturmøde Mors, pavillon i Aarhus i forbindelse med Kulturby 16 samt andre fælles aktiviteter. 

Bestyrelsen nedsatte i 2016 en taskforce om valgkultur, og denne mødtes første gang den 26. oktober og igen i december for at drøfte, hvordan vi kan fremme og pleje en stærk og inkluderende valgkultur. Anbefalingerne endte med at omfatte en hel ændring af årshjulet, således at det foreslås, at det ordinære repræsentantskabsmøde flyttes til efter sommerferien i stedet for før. På den måde vil der være tid til at forberede sig bedre efter valgene i februar og marts – i valgår – og nå at sende forslag til vedtagelse på repræsentantskabsmøderne i god tid. Som en del af forslaget vil der blive holdt et kortere repræsentantskabsmøde i foråret, stadig i forbindelse med årskonferencen, der således også vil flytte sæson, hvis forslaget vedtages. Forslaget fremlægges for repræsentantskabet i maj 2017.

Der er endvidere valg til repræsentantskabet i 2017, og allerede i november begyndte vi arbejdet med at gøre opmærksom på muligheden for at stille op og som en del af Arkitektforeningens øverste myndighed bidrage til og påvirke det faglige fællesskab. 

Arkitektforeningen i verden
I en tid hvor det nationalistiske og indadvendte præger de store politiske dagsordner, fra Brexit til præsidentvalget i USA, har vi i Arkitektforeningen valgt at vende os ud mod verden og prioritere den faglige udveksling mellem arkitekter på tværs af grænser. Der har således været stor aktivitet i samarbejdet både i norden, i Europa og på verdensplan i UIA. 

Der var nordisk styremøde på Færøerne, og den 11. november afholdt vi et stort fællesnordisk møde i København. Mødet samlede repræsentanter fra både foreninger, arkitekturcentre, medier etc. fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne med det formål at styrke og udvikle det nordiske samarbejde.

I ACE har der primært været fokus på forsikringsspørgsmål, men også til stadighed spørgsmålet om krav om fortsat kompetenceudvikling og miljøspørgsmål, herunder i forbindelse med ACE's deltagelse i COP21 i Paris sammen med UIA. 

 I UIA har vi taget initiativ til at etablere en sommerskole for studerende, der i forlængelse af FN's 17 bæredygtighedsmål og under temaet Resilient Cities kan arbejde sammen på tværs af grænser for at finde løsninger. Sommerskolen har fået fondsstøtte fra Dreyers Fond, Realdania og Rambøll Fonden og foregår første gang i forbindelse med UIA's verdenskongres i Seoul i september 2017. Sommerskolen arrangeres i samarbejde med den frivillige fond Imaginations. KADK bidrager med lærerkræfter og studerende. 

Endelig har vi i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Realdania udarbejdet et bud på at få lov til at holde UIA's verdenskongres i København i 2023. Kongressen, der er en form for ”arkitekternes OL” har aldrig været afholdt i Norden. Der har været stor opbakning til ideen om dette værtskab, som betyder, at der i september 2023 ville komme 10-15.000 arkitekter fra hele verden til København. Det er en lang proces at blive valgt; værtskabet afgøres ved afstemning i Seoul i september 2017. De stemmeberettigede er alverdens arkitektforeninger.

Økonomi
Ved årets start ejede Arkitektforeningen 3 ferieboliger, nu er der én tilbage, husbåden i Amsterdam. På grund af dalende interesse for sommerhuset på Bornholm blev det besluttet at sælge det efter lodtrækning blandt medlemmerne. Den heldige vinder blev udtrukket i juni måned. Priors Hus i Ærøskøbing blev også solgt. Ærøskøbings næstældste hus trængte til en gennemgående restaurering og dermed til en investering udover, hvad Arkitektforeningen ville kunne finansiere. Den lykkelige løsning blev at sælge huset til Realdania Byg med en lease back-aftale, således at det efter en grundig restaurering igen vil kunne lejes af MAA'er. Husbåden i Amsterdam er uændret til rådighed for medlemmerne efter den lodtrækning, der traditionen tro foretages i november. 

Årets resultat er desværre dårligere end budgetteret. Den primære årsag er at finde i den investering Arkitektforeningen har lagt i udvikling af podcastprojektet Bylyd, og at det ikke er lykkedes at finde ekstern finansiering til støtte for projektet. Resultaterne fra Bylyd vil indgå i det kommende arbejde med udviklingen af Arkitekten.

Tak
Jeg vil gerne slutte af med en varm tak til alle jer, der har bidraget til at gøre Arkitektforeningen til et levende fællesskab gennem året. Tak til næstformand Peter Thorsen og den øvrige bestyrelse, tak til repræsentantskabet, til lokalt aktive, udpegede, udvalgsmedlemmer og alle jer, der har engageret jer og taget fat! Uden jeres store indsats ville vores standsfællesskab ikke eksistere eller have værdi.

Også en stor tak til vores dygtige og engagerede sekretariat og vores mange gode samarbejdsparter, store som små. Sammen kan vi gøre en forskel for arkitekturen og for en tryg, sund og bæredygtig udvikling af det byggede og groede miljø. 

Med venlig hilsen 

Natalie Mossin
Formand

Læs de samlede beretninger som PDF