Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens guide til ny finanslov

Nyt vikingeskibsmuseum, opfølgning på vækstteams og midler til flere kystsikringsprojekter. Vores politiske konsulent Martin Yhlen guider til de mest relevante punkter for arkitekter i den nye finanslov for 2019.

Så er finansloven faldet på plads. En finanslov der set med arkitektbriller særligt vil blive husket for, at det reelt var her, man fandt pengene til at gennemføre en arkitektkonkurrence om Vikingeskibshallen i Roskilde. Arkitektforeningen har været stærk modstander af affredningen og den mulige nedrivning af dette enestående bygningsværk. Den eneste formildende omstændighed er, at der i finansloven for 2019 er afsat penge til at afholde en arkitektkonkurrence. 

I forhold til det lovforslag, som regeringen tog med sig til forhandlingerne, og som Arkitektforeningen har gennemgået i august, er der ikke de store overraskelser. Værst er det, at redegørelsen for arbejdet med finansloven i forhold til FN’s verdensmål ser ud til at være plukket ud – bedst, at der er sat penge af til at følge op på vækstteamet for kreative erhvervs anbefalinger.

Kystinitiativer
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere at genopbygge kysten på de strækninger, som er omfattet af fællesaftalerne og omfatter kystbeskyttelsesindsatsen på den jyske vestkyst gennem de kommende fællesaftaler ved Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen.

Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der udover de kommende fællesaftaler afsættes en pulje, hvorfra kommuner og digelaug kan søge om finansiering til kystbeskyttelses- og digeprojekter. Puljen skal kunne tildele støtte til flere virkemidler, herunder blød kystbeskyttelse og hård kystbeskyttelse mv., hvor det ikke skader nabostrækningen. Midlerne uddeles af Kystdirektoratet efter dialog om virkemidler med de berørte borgere og kommuner. 

Samlet set afsættes der 1,1 mia. kr. frem mod 2024 til indsatsen.

Arkitektforeningen har løbende fulgt regeringens arbejde med kystinitiativer, fordi arkitektstanden har meget at byde ind med i forhold til helhedsorienterede løsninger, som også har fokus på menneskelig- og naturmæssig værdi.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde
I 2018 og 2019 er der således afsat penge til forundersøgelse og arkitektkonkurrence, og i 2021 og 2022 bevilliges der i alt 150 mio. kr. til et statsligt tilskud til at gennemføre projektet, under forudsætning af at museet selv bidrager med ekstern finansiering. 

Landsbypulje
Udviklingen i landdistrikterne og der er afsat 58 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer i en ny Landsbypulje. I denne forbindelse er der også der er også enighed om at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse og samle midlerne i Landsbypuljen.

Der afsættes herved yderligere 68 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 95 mio. kr. i 2022 til landsbyfornyelse. Det indebærer, at bevillingen til den nye Landsbypulje samlet bliver 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

I Arkitektforeningen bakker vi op om at styrke udviklingen i landdistrikterne, men det er problematisk, at man i finanslovsaftalen styrker landsbypuljen med midler fra de statslige tilskud til kommunal byfornyelse. En omprioritering af midler er langt fra nok, nu hvor der i forvejen er brug for yderligere midler til at vende den negative udvikling i landdistrikterne. En holdning vi i Arkitektforeningen ikke står alene med. Ellen Højgaard Jensen, som har været en del af regeringens udvalg for levedygtige landsbyer, har givet udtryk for samme i et læserbrev i Politiken i efteråret.

Opfølgning på vækstteams
Der afsættes en reserve til opfølgning på regeringens fire nedsatte vækstteams, hvoraf det ene er for de kreative erhverv, hvor arkitektfaget indgår. Reserven gør det muligt at følge op på større udgiftskrævende forslag fra de fire vækstteams, som kan understøtte vækst og udvikling i erhvervslivet. Der afsættes 30 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020 og 65 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til opfølgningen på forslag fra de fire vækstteams.

Arkitektforeningen er glad for at der nedsættes et vækstteam for de kreative erhverv og at Arkitektforeningens UIA Verdenskongres i 2023 helt konkret nævnes i anbefaling #16 om at etablere internationale udstillingsvinduer for de kreative erhverv i Danmark.

Mindre initiativer
Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021og 0,1 mio. kr. i 2022 til Akademiraadet og Statens Værksteder for Kunst.

Kommentarer