Akademisk Arkitektforening

Folketingsåret 2016/2017 for arkitekter

Første tirsdag i oktober åbnede Folketinget traditionen tro, og i henhold til Grundlovens § 38 afholdt statsminister Lars Løkke Rasmussen sin redegørelse. Arkitektforeningen har gennemgået den skriftlige redegørelse, regeringens lovprogram for Folketingsåret 2016/2017, som indeholder alle de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning som regeringen forventes at fremsætte i indeværende folketingsår.

Lovforslaget indeholder ikke de store overraskelser, og flere af de lovforslag som er en del af regeringens lovprogram og som er af interesse for arkitektstanden, er en udmøntning af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” og den politiske aftale mellem regeringen, socialdemokraterne, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Et Danmark i bedre balance – Nedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Her menes særligt den politiske aftale om en modernisering af planloven, som er i høring i øjeblikket, og som Arkitektforeningen opfordrer sine medlemmer til at komme med input til. Fristen er den 10. oktober 2016. Læs mere her.

Se hele regeringens lovprogram på Statsministeriets hjemmeside her.

Arkitektforeningen vil følge de relevante lovforslag tæt, og løbende melde tilbage om dette arbejde.


Nedenfor er de relevante lovforslag for arkitektstanden

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN: 

Lov om Planklagenævnet

Med lovforslaget etableres et selvstændigt klagenævn på planområdet. Klagenævnet sammensættes af faglige eksperter, relevante organisationer og lægmænd. Lovforslaget følger op på aftalen om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

Ændring af lov om planlægning (Mere frihed og fleksibilitet i kommunernes fysiske planlægning med fortsat beskyttelse af kyster og natur, herunder bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter, bedre muligheder for byudvikling, detailhandel og produktion)

Lovforslaget har til formål at modernisere planloven og naturbeskyttelsesloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” og aftalen om Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet
(Sammenlægning af to klageinstanser på miljø- og fødevareområdet)

Lovforslaget har bl.a. til formål at etablere Miljø- og Fødevareklagenævnet ved at sammenlægge to af Miljø- og Fødevareministeriets nuværende organisationer og øverste klageinstanser til ét nyt uafhængigt nævn. Sammenlægningen skal modernisere, forenkle og ensarte Miljø- og Fødevareministeriets klagestruktur set i forhold til den sektorlovgivning, der ressortmæssigt henhører under Miljø- og Fødevareministeriet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

Ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen).

Formålet med lovforslaget er at justere naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse og klitfredning. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTEREN

Ændring af byggeloven
(Fremme effektivt byggeri i vækst)

Med lovforslaget indføres en certificeringsordning, der træder i stedet for kommunernes tekniske byggesagsbehandling. Der indføres et mindre fast gebyr for alle typer byggesager, udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring, antallet af eftersynsrapporter ændres fra tre til én, og brandreguleringen samles under byggeloven. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) fra juni 2014, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN

Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser (Justering af fremdriftsreformen m.v.)
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringsgrundlaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at regeringen vil justere fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme. Lovforslaget forventes endvidere at tilpasse regelsættet omkring udbetaling af tilskud i overensstemmelse med dimensioneringen.

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTEREN

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Ændring af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer)
Formålet med lovforslaget er bl.a. at skærpe kravet til energistandarden i almenboligloven, så det også fremover vil være en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af en overskridelse af maksimumsbeløbet, at ejendommen opføres med en bedre energistandard end krævet i bygningsreglementet. Endvidere indebærer lovforslaget, at beboerbetalingen fastsættes, så den løbende tilpasses renteudviklingen m.v.

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Effektivisering i den almene boligsektor)
Lovforslaget har til formål at øge effektiviteten og produktiviteten af både nybyggeri og drift i den almene boligsektor. Det overordnede formål hermed er at reducere omkostningerne i den almene sektor for at muliggøre et lavt huslejeniveau.

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenterne)
Lovforslaget har til formål at målrette de byudviklende og boligsociale indsatser med henblik på at igangsætte udvikling i de byer og byområder, der ligger uden for vækstområderne for derved at understøtte et Danmark i balance.

Kommentarer