Akademisk Arkitektforening

Nu kan du vurdere en bygnings miljøaftryk i den tidlige designfase


Ny, forenklet tilgang til LCA-beregninger gør det nemmere for rådgiverbranchen at optimere en bygnings miljømæssige påvirkninger i den tidlige designfase. Det er nemlig i denne fase, de store beslutninger stadig kan ændres til fordel for miljøet.

LCA er en anerkendt og standardiseret metode til at vurdere bygningers miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Hidtil har det været forbeholdt specialister at dokumentere en bygnings miljøaftryk. Det sker typisk, når projektet står færdigt og skal have en certificering i bæredygtighed, som kræver omfattende og præcise data. Nu gør en enklere og mere brugervenlig version af det gratis beregningsværktøj LCAbyg det muligt for bygherrer og projekterende uden specialistviden at optimere en bygnings miljøaftryk allerede i de indledende designfaser. 

Det er Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, der har udviklet LCAbyg, og som nu har lavet en række forbedringer af værktøjet med støtte fra ELFORSK, Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram.

”Vi oplever som aldrig før efterspørgsel på måder at reducere bygningers miljøaftryk, men hidtil har det været en besværlig og tidskrævende øvelse at vurdere, hvad der skal til. Med det opdaterede beregningsværktøj åbner vi LCA op for en langt større kreds af brugere end hidtil”, siger forsker Kai Kanafani fra SBi. 

Han forventer, at efterspørgslen på LCA-ydelser vil stige yderligere med den forventede nye frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, som er under udvikling. 


Vigtigt med miljøvurderinger tidligt i byggeprocessen
For nybyggeri er miljøpåvirkningen af byggematerialerne omtrent lige så stor som en bygnings samlede driftsenergiforbrug. Dermed har det stor betydning for en bygnings samlede miljøprofil, om man vælger det ene materiale frem for det andet. En af fordelene ved tidlige LCA-beregninger er, at man kan sammenligne, hvordan forskellige materialevalg vil påvirke en bygnings samlede miljøaftryk. 

”Det er en stor fordel at kunne sammenligne materialevalg på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen, for det er her, der er bedst mulighed for at ændre de overordnede beslutninger,” siger Kai Kanafani. 

Opdateringen af LCAbyg-programmet er lavet med udgangspunkt i en behovsafklaring blandt professionelle aktører i branchen. Programmet har bl.a. fået en ny, forbedret brugergrænseflade, så det er nemmere at indtaste materialer og mængder. Der er desuden opbygget et eksempelkatalog over miljøprofiler for udvalgte bygningsdele. 

Som supplement til beregningsprogrammet er der udgivet en kortfattet publikation, der forklarer, hvad LCA er, og hvilke regler og definitioner, der gælder.

”Der findes ikke dansk litteratur til den byggefaglige person, der gerne vil sætte sig ind i LCA af bygninger. Derfor kan det lille hæfte anbefales til nye interesserede, som overvejer at indføre LCA i deres praksis,” fremhæver Kai Kanafani.

LCAbyg kan downloades gratis på her. Den nye version er i første omgang tilgængelig som en betaversion. 

Se også SBi-publikationen ’LCA i tidlig bygningsdesign – introduktion til metoden og eksempler på miljøprofiler’. SBi holder et kursus om LCA d. 27. maj.

 


FAKTA

Hvad er LCA?
Life Cycle Assessment (LCA) kaldes på dansk en livscyklusvurdering. Livscyklusperspektivet giver et samlet billede af en bygnings forventede miljøpåvirkning og ressourceforbrug i hele bygningens levetid: fra udvinding af råstoffer, fremstilling og transport af byggematerialer til byggeproces, drift og i sidste ende nedrivning, bortskaffelse af affald og genanvendelse af materialer. Metoden kan bidrage til at vælge et mere miljørigtigt design og til dokumentation af en bygnings miljømæssige bæredygtighed.

Hvad er LCAbyg?
LCAbyg er et gratis beregningsprogram til livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne en bygnings miljøprofil ved at indtaste informationer om bygningsdele og energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne. Resultaterne giver et billede af, hvor meget bygningen samlet set vil bidrage til bl.a. klimabelastning, primærenergiforbrug og syv andre indikatorer.


LCAbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidligere Energistyrelsen). Senest er programmet opdateret med støtte fra ELFORSK.

Kommentarer